elektroservis

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Oblast činnosti

Revizní činnost
Revizní činnost v oblasti elektro s oprávněním v oblasti nn, vn včetně výbušném prostředí a to i v oblasti spadající pod působnost ČBÚ a vystavování přihlášek k odběru elektrické energie. K reviznímu vybavení firmy patří měřící přístroje - C.A. 6116 Firmware 00002446 v.č.158361, PK 310 č.3955359, PU 180 č.9683455, PU 182 č.9680671, PU 183 č.9680940, PK 430 č.8740823, DIG.LUX TESTER č.6C000487-M/H, PU 185 č.9703535, DC 2500, MEDITEST 50 v.č.990607 a další. Zpracování protokolů o kontrole elektrického ručního nářadí provedené dle ČSN 33 1600 ed.2  a ČSN 33 2000-6.
Elektromontážní práce
Dodávka elektroinstalačních částí staveb, kabelových přípojek a souborů, hromosvodních soustav, rekonstrukce a opravy strojních zařízení po revizích nebo samostatně. Jako součást celku díla se rozumí dodávka a montáž přístrojů, spojovacího a pomocného materiálu, zařízení souvisejících se stavební částí objektu, funkčního a provozního celku technického a technologického zařízení staveb včetně osvětlení a podporující činnost příslušných technologií.
Činnost stavebního koordinátora bezpečnosti práce
V této oblasti jsou zapracovány činnosti pro výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích. Vypracovávání Oznámení o zahájení prací, Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích atd. dle zákona č. 309/2006 Sb. na nařízení vlády č. 592/2006 Sb.
Činnost v oblasti pracovní bezpečnosti práce
V této oblasti jsou zapracovány činnosti pro vypracování směrnice pro poskytování OOPP pro elektro, včetně tabulek pro vyhodnocení rizik (nař.vlády č.495/2001 Sb.), vypracování provozního řádu systému organizace, řízení a odpovědnosti za prohlídky, preventivní údržby elektro, vypracování harmonogramu školení elektro s uvedením termínů a odkazů na předpisy, které stanoví rozsah a periodu školení, vypracování harmonogramů revizí vyhrazených technických za¬řízení s odkazy na předpisy, které stanoví revize a jejich periody, identifikace a hodnocení rizik, zpracování protokolu o určení působení vnějších vlivů prostředí, zpracování traumatologického plánu, zpracování zápisu o poučení, školení a ověření znalostí podle vyhl. 50/78 Sb. ČÚBP, § 4 atd.


Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky